Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy – Kogo będzie dotyczył? Jaka będzie jego wysokość?

polski ład - podatek minimalny

Polski Ład przewiduje wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który swoim zakresem podmiotowym ma obejmować spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będzie uwzględniać się jednak:

1. zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych;

2. przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz podatnik poniósł stratę albo osiągnął udział dochodu w przychodach wynikający z takiej transakcji nieprzekraczający w roku podatkowym 1%.

Minimalny podatek dochodowy będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania, którą stanowi suma:

1. kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym;

2. kosztów finansowania dłużnego poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA;

3. wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto;

4. kosztów nabycia od podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych, określonych usług lub praw niematerialnych (obecnie wymienionych w art. 15e).

Podstawa opodatkowania będzie jednak podlegać pomniejszeniu o:

1. wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18 (np. darowizny, ulga B+R), z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f (ulga na złe długi);

2. wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, u podatnika, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach (działalność w specjalnej strefie ekonomicznej).

Przykładowe wyliczenia minimalnego podatku dochodowego przedstawia poniższa tabela.

Należny podatek minimalny

Przychody podatkowe200 000 zł400 000 000 zł
Koszty uzyskania przychodów 208 000 zł 405 000 000 zł
Amortyzacja środków trwałych 3 000 zł 3 000 000 zł
Strata/Dochód– 5 000 zł – 2 000 000 zł
Nadwyżka kosztów nabytych usług i praw7 000 000 zł
Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego3 500 000 zł
Podstawa opodatkowania 8 000 zł 26 500 000 zł
Należny podatek minimalny 800 zł 2 650 000 zł

Podatek „minimalny” nie będzie jednak dotyczył m.in. podatników:

1. w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym (z wyjątkiem podmiotów powstałych w wyniku restrukturyzacji);

2. będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16 (np. banki);

3. jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

4. których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Minimalny podatek dochodowy będzie rozliczany w zeznaniu rocznym (brak zaliczek), w którym podatnik będzie wykazywać: podstawę opodatkowania, pomniejszenia i kwotę minimalnego podatku dochodowego. Zapłaty będzie należało dokonać w terminie złożenia zeznania rocznego.

Kwota minimalnego podatku dochodowego podlegająca wpłacie będzie podlegała pomniejszeniu o należny za ten sam rok podatkowy podatek dochodowy obliczony na zasadach ogólnych.

Natomiast kwota zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego będzie podlegać odliczeniu od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych, w zeznaniu rocznym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy. Zatem, w zakresie odliczeń, podatnicy opodatkowani stawką 9% będą w gorszej sytuacji niż podatnicy opodatkowani stawką 19%.

Podsumowując minimalny podatek dochodowy, będzie dotyczył przede wszystkim spółek, których udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami są osoby prawne (np. spółki z o. o. sp. k.) lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółek które posiadają  udziały (akcje) w kapitale innej spółki. Regulacje nie zawierają kryterium wielkości podmiotu, zatem będą mieć zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki, także mikroprzedsiębiorców.

Kalkulator_Polski_Ład – zaktualizowany na dzień 26.11.2021 r.

23-11-2021 Tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).