Estoński CIT – Sposób na niższe podatki w 2022 r.?

Estoński CIT

Według założeń Polskiego Ładu podmiotami uprawnionymi do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (Estoński CIT) będą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Nie będą mogły z tej formy skorzystać spółki jawne, które są podatnikami CIT.

Stawka podatku dla małych podatników wynosić będzie 10%, a dla pozostałych 20%. Natomiast wspólnik otrzymujący dywidendę będzie miał prawo obniżyć 19% PIT (proporcjonalnie do udziału w zysku) o 90% zapłaconego CIT, gdy jest małym podatnikiem oraz 70% – w przypadku pozostałych podatników. Zatem efektywna stawka podatku będzie wynosić 18,10% dla małych podatników i 21,20% dla pozostałych podmiotów. Wysokość składki społecznej oraz zdrowotnej będzie zależeć od rodzaju spółki.

Efektywna stawka podatku

Sp. z o. o., sp.k., S.K.A. – Estoński CITSp. z o. o. – tradycyjny CIT Sp. k. – tradycyjny CITS.K.A. – tradycyjny CIT
18,10% – mali podatnicy26,29% przy CIT 9%komplementariusz 17,29%, komandytariusz 26,29%komplementariusz 17,29%, komandytariusz 26,29%
21,20% – pozostali34,39% przy CIT 19% komplementariusz 19%, komandytariusz 34,39%komplementariusz 19%, komandytariusz 34,39%

Aby skorzystać z tego modelu opodatkowania spółka:

– nie będzie mogła posiadać udziałów (i podobnych praw) w innych spółkach,

– będzie musiała zatrudniać co najmniej 3 pracowników (wyjątek start-upy),

– osiągać większość przychodu z działalności operacyjnej,

– wszyscy jej wspólnicy będą musieli być osobami fizycznymi,

– oraz nie będzie mogła sporządzać za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem należy złożyć w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik chce skorzystać z tej formy. Od 2022 r. podatnik będzie miał możliwość wyboru opodatkowania Estońskim CIT także przed upływem przyjętego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

W przypadku ryczałtu od dochodów spółek podstawę opodatkowania stanowi dochód bilansowy, a nie podatkowy. Opodatkowanie następuje dopiero przy dystrybucji zysku. Należy jednak pamiętać, że w modelu estońskim należy płacić podatek nie tylko w związku z wypłatą dywidendy, ale również od:

– dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat,

– wypłat tzw. ukrytych zysków,

– wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

– dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, gdy dojdzie do połączenia, podziału, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego,

– dochód z tytułu zysku netto – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem,

– dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych.

W przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania ryczałtem, dochód z przekształcenia będzie określany w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową.

Polski Ład wprowadza uelastycznienie terminu spłaty zobowiązania podatkowego powstałego na tzw. „korekcie wstępnej” czyli obowiązku uiszczenia podatku od różnic między wynikiem podatkowym a bilansowym dla firm, które decydują przejść na Estoński CIT. Jeżeli podatnik będzie stosował opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek krócej niż 4 lata podatkowe, będzie zobowiązany dokonać zapłaty podatku należnego z końcem pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. Natomiast w przypadku stosowania tej formy opodatkowania w sposób nieprzerwany przez okres dłuższy niż 4 lata podatkowe zobowiązanie podatkowe wygaśnie w całości.

Pewne ryzyko wiąże się z konstrukcją ukrytych zysków (katalog otwarty). Zgodnie ze zmianami wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przez ukryte zyski, będziemy rozumieć świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik bądź podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem, w szczególności:

1) kwotę pożyczki (kredytu) udzielonej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi albo wspólnikowi, w tym za pośrednictwem tworzonych z zysku funduszy, lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem oraz odsetki, prowizje, wynagrodzenia i opłaty od pożyczki (kredytu) udzielonej przez te podmioty podatnikowi;

2) świadczenia wykonane na rzecz:

a) fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji bądź takiego podmiotu,

b) trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

3) nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji;

4) nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez NBP na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia;

5) wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce;

6) równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego;

7) darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;

8) wydatki na reprezentację;

9) dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów;

10) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę;

11) zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki;

12) świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Do ukrytych zysków, nie zalicza się:

1) wynagrodzeń z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, powołanie, kontrakt menedżerski), oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części, w jakiej suma tych wynagrodzeń i zasiłków wypłacona w danym miesiącu tej osobie nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego przez podatnika z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 7, 8 i 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie więcej jednak niż pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej;

2) wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:

a) w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,

b) w wysokości 50% – w przypadku składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej;

3) kwoty pożyczki (kredytu) zwróconej przez podatnika udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi bądź podmiotowi powiązanemu, z wyłączeniem odsetek, prowizji, wynagrodzeń i opłat.

Podsumowując Estoński CIT ze względu na niską efektywną stawkę podatku oraz przesunięcie momentu opodatkowania będzie rozwiązaniem szczególnie wartym rozważenia. Należy jednak pamiętać, że decydując się na ten model opodatkowania potencjalnie tracimy pewne możliwości, np. rozliczania się w ramach IP Box. Nie możemy także korzystać ze specjalnej strefy ekonomicznej, czy też decyzji o wsparciu nowych inwestycji.

Kalkulator_Polski_Ład – zaktualizowany na dzień 26.11.2021 r.

23-11-2021 Tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).