Jakie zmiany wprowadza Polski Ład w CIT

Polski Ład CIT

Polski Ład wprowadza szereg zmian w CIT. Większość z nich wejdzie w życie już w 2022 r., m.in. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który swoim zakresem podmiotowym ma obejmować spółki będące podatnikami CIT (w tym podatkowe grupy kapitałowe), które w roku podatkowym:

1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2. osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Więcej informacji o minimalnym podatku dochodowym w artykule:

Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy – Kogo będzie dotyczył? Jaka będzie jego wysokość?

Od 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (np. członkowie zarządu) będą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (stawka 9 %). Dla wspólnika jednoosobowej sp. z o.o., oraz wspólnika sp.k., składka zdrowotna wyniesie 9 % przeciętnego wynagrodzenia (w 2022 r. – ok. 511 zł)

Polski Ład wprowadza także zmiany w zakresie zasad ustalania rezydencji podatkowej w CIT. Podatnik będzie mieć zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. wówczas, gdy na terytorium RP prowadzone są, w sposób zorganizowany i ciągły, bieżące sprawy tego podatnika w szczególności na podstawie: umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub udzielonych pełnomocnictw, powiązań podmiotowych.

Polski Ład wprowadza ułatwienia w dostępie do modelu opodatkowania – Estoński CIT poprzez:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
2) rezygnacja z obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
3) wyłączenie górnego progu limitu przychodów, a w konsekwencji likwidacja „domiaru”,
4) uelastycznienie terminu spłaty zobowiązania podatkowego powstałego na tzw. „korekcie wstępnej”, a nawet wprowadzenie możliwości wygaśnięcia tego zobowiązania,
5) uproszczenie kalkulacji redukcji PIT od dywidendy wspólników spółki objętej modelem estońskim.

Więcej informacji o Estońskim CIT w artykule:

Estoński CIT – Sposób na niższe podatki w 2022 r.?

Polski Ład wyłącza z kosztów uzyskania przychodu koszty finansowania dłużnego (m.in. odsetki od pożyczek), uzyskane od podmiotu powiązanego, w części, w jakiej zostały one przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności nabycie lub objęcie udziałów (akcji), nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, wniesienie dopłat, podwyższenie kapitału zakładowego lub wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia (art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT).

Od 2022 r. skutki podatkowe zatrudnienia na „czarno” poniesie wyłącznie pracodawca. Więcej informacji o sankcjach przewidzianych dla pracodawców i ochronie pracowników w artykule:

Polski Ład – przegląd najważniejszych zmian w PIT

Ulegnie także zmianie limit transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców, który od nowego roku wyniesie 8 tys. zł oraz zostanie wprowadzany limit płatności gotówkowych dla konsumentów. Konsument będzie obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 tys. zł. Skutki podatkowe niezastosowania się do wskazanych regulacji poniesie przedsiębiorca, bowiem za przychód z działalności gospodarczej uważana będzie również kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa powyżej, otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych wprowadziła obowiązek przyjęcia płatności gotówkowej przez przedsiębiorców od konsumenta, gdy wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności jest mniejsza od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS ( w 2022 r. ok. 5370 zł).

Polski Ład wprowadza ulgi w CIT dla firm, które inwestują w swój rozwój:

Polski Ład – zmiany w CIT od 2023 r.

Polski Ład wprowadza zakaz zaliczania do KUP tzw. „ukrytej dywidendy” Za koszty uzyskania przychodu nie będą uważane koszty poniesione przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób będą uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku (np. opłaty za znaki towarowe) lub
2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub
3) koszty te będą obejmować wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika (np. nieruchomość posiadana przez wspólnika przed założeniem spółki, następnie wynajęta spółce).
Punktu 2 i 3 nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, będzie niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Od 2023 r. podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Księgi i ewidencje będzie należało przesyłać do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy – za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.

Od 2023 r. ma także obowiązywać zakaz zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych budynków mieszkalnych wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służących prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawianych albo wynajmowanych na podstawie umowy. Ustawodawca przewidział przepisy przejściowe zgodnie, z którymi podatnicy CIT mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do KUP odpisy amortyzacyjne od ww. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.