Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria finansowo-księgowa TAX3 Emilia Janisz z siedzibą przy ul. Henryka Wolińskiego 17/39, 20-491 Lublin.

2. W sprawach związanych z ochroną danych mają Państwo możliwość skontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: info@biurotax3.pl.

3. Administrator Danych realizuje obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej “RODO”).

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych, w tym jako instytucji obowiązanej, wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dalej zwana „ustawą AML” – w zakresie danych osobowych Klientów, beneficjentów rzeczywistych, udziałowców / wspólników Klientów instytucjonalnych;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, marketingu bezpośredniego;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody, w tym m.in. marketingu świadczonego drogą elektroniczną.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– inne podmioty, uprawnione do ich przetwarzania w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych takie jak podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, serwisowe oraz prawne i windykacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

– prawo do żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania i dozwolone przez przepisy prawa. Po zrealizowaniu celu przetwarzania, dane osobowe zostaną usunięte, o ile pozwalają na to przepisy prawa. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mogą istnieć różne okresy przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy AML (czyli przez okres 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej). W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz korzystania z usług Kancelarii finansowo-księgowej TAX3 Emilia Janisz.

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.